Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Walka z przemocą

Informujemy, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie- https://twojparasol.com/. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych wypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. 

 parasol

 

ulotka

I.      DEFINICJA PRZEMOCY

         Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej.

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające sięumyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto najczęściej doznaje przemocy?

Najczęściej przemocy doznają osoby słabsze (co staje się oczywiste po zapoznaniu z definicją przemocy).

Najczęściej są nimi dzieci, kobiety, ludzie starsi, osoby niepełnosprawne. Z badań i statystyk wynika, że większość ofiar przemocy fizycznej w rodzinie to kobiety.

 

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej.

 

 Gdy dochodzi do przemocy w rodzinie, warto zwrócić się po pomoc do osób z zewnątrz:

1.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A, tel. 94 318 35 23, tel. alarmowy 506-237-234
    lub e-mail: gops@swieszyno.pl

2.   Ogólnopolski numer alarmowy     tel.  112

3.    Policja      tel.  997,   Posterunek Policji w Świeszynie tel. 94 341-96-61,  dzielnicowy tel. 571-323-692

4.    Pogotowie tel.  999

5.    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” te. 800 120 002 lub e-mail:  
       niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

 II.  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY:

Co to jest zespół interdyscyplinarny?      

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół powoływany jest przez wójta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz.1390).

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeszynie wchodzą:

 1. Starszy pracownik socjalny - Monika Bogacz - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
 2. Starszy pracownik socjalny - Anna Płocha – Sekretarz i zastępca Przewodniczącej Zespołu 
 3. Lekarz rodzinny „SANATUS” – Sergiusz Karżanowski – członek Zespołu
 4. Pedagog S.P. w Świeszynie – Iwona Piechowiak – członek Zespołu
 5. Kurator Zawodowy – Joanna Drzewiecka – członek Zespołu
 6. Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeszynie – Grażyna Sokołów – członek Zespołu
 7. Przedstawiciel Policji – Seweryn Kowalski – członek Zespołu
 8. Przedstawiciel OSP Świeszyno - Danuta Polechońska – członek Zespołu
 9. Pedagog S.P. Konikowo – Anna Kordek-Wiszniewska – członek Zespołu
 10. Nauczyciel SP Zegrze Pomorskie - Joanna Ornatek – Sokół – członek Zespołu

 

GRUPY ROBOCZE:

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele:

a)   jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

b)   gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

c)    Policji

d)   oświaty

e)   ochrony zdrowia

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

 Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

 # opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemoc  w rodzinie

 # monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy

 # dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

 

 Członkowie Grup Roboczych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 [2]Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [3] z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [4] (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedalinie 29A 76-024 Świeszyno, adres e-mail: gops@swieszyno.pl, tel. 94 318 35 23.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z: Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy(art. 9c) w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A

-  adres korespondencyjny:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                Niedalino 29A
                                                76-024 Świeszyno 

-  adres e-mail:                         gops@swieszyno.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:

administracja publiczna, sądy, prokuratura, policja, inne zespoły interdyscyplinarne oraz członkowie grup roboczych powołanych przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

III.   PROCEDURA  „NIEBIESKIEJ KARTY”

Jest to procedura postępowania/interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidulnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowanie procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROŚBĘ O URUCHOMIENIE PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”?

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenie, który może mieć inny ogląd sytuacji.

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

-  Policji,

-  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

-  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

-  oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, dyrektor),

-  ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

 

W JAKICH SYTUACJACH URUCHAMIANA JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych służb, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy. Jest to dokument z danymi osób uwikłanych w przemoc w rodzinie opisujący sytuację przemocy. Bezpośrednio po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Zawiera on informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

Nowelizacja ustawy z 2010 r. włączyła do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poza Policją czy pomocą społeczną, także ochronę zdrowia. W sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Ma ona na celu ustalenie, czy w danym przypadku faktycznie dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie, oraz opracowanie i realizacje planu pomocy.

Doznajesz przemocy? Lekarz ma obowiązek Ci pomóc!

 

Lekarze mają także obowiązek wykonać bezpłatne badanie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydać zaświadczenie lekarskie. Co istotne, taki dokument może wydać lekarz każdej specjalności – nie tylko biegły z zakresu medycyny sądowej (jak w przypadku obdukcji). Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

 

IV.   FORMY PRZEMOCY

 

    RODZAJ PRZEMOCY

    CHARAKTERYSTYKA

FIZYCZNA

bicie rękami lub przedmiotami, popychanie, spoliczkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.

PSYCHICZNA

zastraszanie, grożenie, szydzenie, wyzywanie, upokarzanie, poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnego zdania, izolowanie, kontrolowanie, wywoływanie poczucia winy itp.

SEKSUALNA

wymuszanie zachowań o charakterze seksualnym, obmacywanie, obłapywanie, zmuszanie do oglądania treści pornograficznych, wymuszanie pożycia seksualnego itp.

EKONOMICZNA

odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niedostarczanie środków finansowych na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy itp.

ZANIEDBANIE

narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawienie bez opieki osoby, która z racji wieku, niepełnosprawności lub choroby nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb itp.

 

V. CYKLE PRZEMOCY

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: faza narastającego napięcia, faza ostrej przemocy i faza miodowego miesiąca.

1.   faza narastania napięcia

-  pojawianie się coraz większej liczby sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku,

-  jeden z partnerów staje się drażliwy, każdy drobiazg wyprowadza go z równowagi, swoje emocje wyładowuje na drugiej osobie, może ją poniżać, krytykować,

-  każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu i awantury,

-  w tej fazie partner może (ale nie musi) pić więcej alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne substancje odurzające.

 

2.   faza ostrej przemocy

-  zachowanie partnera staje się bardzo nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada w szał,

-  dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem pięściami, przedmiotami, kopaniem, grożeniem bronią, duszeniem,

-  można zaobserwować silne natężenie agresji słownej.

3.   faza miodowego miesiąca

-  w momencie kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i wie, że przekroczył różne granice, zmienia się w zupełnie inną osobę,

-  w tej fazie sprawca okazuje skruchę, ciepło i miłość,

-  sprawca dba o partnerkę, spędza z nią czas, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca.

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle z upływem czasu skracają się fazy miodowego miesiąca, a wydłużają się i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy.

Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.

 

VI.    DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH  PRZEMOCY:

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Godność wiąże się ze świadomością przysługujących każdemu z nas praw osobistych. Tych praw nikt nam nie może odebrać.

Godność jest przynależna naturze ludzkiej – nikt nie może jej nam odebrać.

 

OSOBIE DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ UDZIELA SIĘ BEZPŁATNEJ POMOCY W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE:

poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego interwencji kryzysowej i wsparcia uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej przeprowadzenie badania lekarskiego ustalającego przyczyny
     oraz rodzaje uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym
     przedmiocie.

KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY!!!!

1.   Porozmawiaj z kimś komu ufasz.
2.   Zadzwoń do ”Niebieskiej Linii”.
3.   Nie usprawiedliwiaj przemocy.
4.   Wzywaj policję.
5.   Szukaj pomocy u specjalistów.
6.   Uwierz, że masz w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie.

 

NIKT NIE MA PRAWA CIĘ BIĆ ANI KRZYWDZIĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB! ZA PRZEMOC ZAWSZE ODPOWIEDZIALNA JEST OSOBA, KTÓRA JĄ STOSUJE, A NIE TY.

 

 

 

V.  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC:

 

„Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne.”

         

                                                                                                                                                    Janusz Korczak

 

 

CO POMAGA WYJŚĆ Z PRZEMOCY?

 1. Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące przemocy – z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc na takie, które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u siebie samego stosowania przemocy.
 2. Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako nieprzyjemne: zamiast krzyczeć i bić, możemy nauczyć się mówić o nich w sposób nie zagrażający innym.
 3. Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przyjemne i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do naszych bliskich
  i nie tylko bliskich.
 4. Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, które pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, pragniemy, potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, uczucia – drugiej osoby.
 5. Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjować z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.
 6. Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem trzeba z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

 

VI.  DLA OSÓB BĘDĄCYCH ŚWIADKAMI PRZEMOCY:

PRZEMOC W RODZINIE TWORZY ZAMKNIĘTY KRĄG.

 

Świadek przemocy to niezwykle ważna osoba. Często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc.

Pamiętaj, że osoba krzywdzona:

 1. Wstydzi się,  bo czuje się odpowiedzialna za to co się dziele w jej rodzinie
 2. Nie wierzy, że ktoś jej pomoże, że się coś zmieni, że ma prawo prosić o pomoc 3. Boi się, o swoje życie i zdrowie

Ważne jest abyś:

-  wysłuchał tego, co ma do powiedzenia osoba krzywdzona,

-  uwierz jej słowom,

-  zapewnij ją, że ma prawo szukać pomocy,

-  poinformuj osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy.

Każdy człowiek, który uczestniczył w jakimś zdarzeniu, ma obowiązek, na wezwanie sądu opowiedzieć, co wie w danej sprawie. Tylko osoba najbliższa ma prawo odmówić zeznań. Stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe, za składanie fałszywych zeznań grozi kara, a za niestawienie się w sądzie – grzywna. Świadków wystarczy wskazać sądowi, bez konieczności uzyskiwania ich zgody.

Świadkami mogą być różne osoby:

-  same poszkodowane ofiary,

-  świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt przemocy albo  jednoznaczne jego skutki,

-  świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, albo osoba doznająca przemocy im opowiadała o tym, co ją spotkało.

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach. Sprzyja temu także bierność świadków. Ty możesz spowodować, że instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji zajmujących się pomocą osobom
  i rodzinom, w których stosowana jest przemoc
:

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
  ul. Racławicka 13
  tel. 094 71-40-217 lub 094 71-40- 224
  koordynator Radosław Płoszaj

 

 • Punkt Interwencji Kryzysowej

Nowe Bielice 2-3

76-039 Biesiekierz

- zapewnienie wsparcia i miejsca w Hostelu.

 

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie

Niedalino 29A

Tel. 094 318 35 23 lub alarmowy 506-237-234

gops@swieszyno.pl

Przewodnicząca ZI Monika Bogacz

 

 • Ośrodek Pomocy  Osobom Poszkodowanym Przestępstwem w Szczecinie - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

ul . Energetyków 19

70-565 Szczecin

Tel. 663 – 055 – 516

 

 • Ogólnopolskie Pogotowie  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA

Telefon informacyjny 800-120-002

 

 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Karwowo 12

72-05-05 Karwowo

Powiat Policki

 

 •  Monar- Markot. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi

ul. Kos. Gdyńskich 25

72-010 Police

 

 • Caritas Archidiecezji  Szczecińsko-Kamieńskiej Dom Miłosierdzia „Betania”

73-110 Stargard

Poczernin 17

 

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Grunwaldzka 49

78-200 Białogard

 

 

Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.

                                                                                                                                          ks. Jerzy Popiełuszko