Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Stypendia szkolne

INFORMACJA

Udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świeszyno.

Wnioski o stypendium od 1 września 2019 roku składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A – tel. 94 318 35 23.

 

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

1. Wniosek o stypendium szkolne wraz z dochodami netto w rodzinie za miesiąc sierpień

2. Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego.

 

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych od 1 października danego roku 15 października danego roku. Złożenie wniosku po terminie wymaga wyjaśnienia przyczyny tej sytuacji.

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna zostanie wydana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Postępowanie nie podlega opłacie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 4. Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4065 z dnia 23 lipca 2019r.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Stypendium szkolne w zależności od potrzeb ucznia może być udzielone w formie:

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a)     udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, komputerowych, sportowych, logopedycznych, wycieczek szkolnych, wyjść  do teatru, muzeum i kina organizowanych przez szkołę,  

b)     związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w tym: zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, 

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, książek pomocniczych do realizacji procesu edukacyjnego, edukacyjnych programów komputerowych, przyborów szkolnych, stroju galowego ucznia, ubrania niezbędnego do odbycia praktyki uczniowskiej, odzieży i obuwia sportowego bezpośrednio związanego z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia uczniów obligatoryjnie wymaganego przez szkołę, 

 

 

WYDATKI

Wydatki poniesione na cele edukacyjne ucznia, stanowiące podstawę wypłaty stypendium szkolnego należy dokumentować w formie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę od dnia 01 sierpnia 2019r.

W przypadku gdy wartość faktur/rachunków przekracza kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. Gdy wartość faktury/rachunku będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wartości faktury/rachunku.

 Uchwała Rady Gminy Świeszyno w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie z siedzibą w Niedalinie Nr 29A
76-024 Świeszyno, adres e-mail: gops@swieszyno.pl, tel. 94 318 35 23  

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art. 90n), Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; Uchwałą Nr XI/66/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4065 z dnia 23 lipca 2019r.

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

 

- adres korespondencyjny:     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               Niedalino 29A

                                               76-024 Świeszyno

 - adres e-mail:                       gops@swieszyno.pl

Podane przez Panią/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający
z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Administratora.

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom ani do państw trzecich. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.