Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stanowisko ds. rejestrów ludności (RLD)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
 informacje niejawne i BHP   
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. informacji niejawnych i BHP, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

  1.   Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

  2.   Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

  3.   Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

  4.   Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

  5.   Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.

  6.   Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  7.   Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

  8.   Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie.

  9.   Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

 10. Zawiadomienie kierownika jednostki organizacyjnej o naruszeniach w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz podejmowanie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.

 11. Zawiadomienie ABW w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej.

 12. Ewidencjonowanie oraz przechowywanie dokumentów niejawnych.

 13. Realizacja zadań służby bhp w urzędzie gminy w tym: przeprowadzanie kontroli warunków pracy, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

 14. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, w szczególności: stosowanych urządzeń oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

 15. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

 17. Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 18. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 19. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych urządzeniach.

 20. Praca w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

 21. Prowadzenie dokumentacji z zakresu bhp, w tym rejestrów.

 22. Prowadzenie szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego i wydawanie zaświadczeń z odbycia tego szkolenia.

 23. Przygotowanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zatrudnionych w urzędzie i kierowników jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio wójtowi.

 24. Organizowanie szkoleń okresowych zgodnie z wymogami i kwalifikacjami pracowników.

 25. Prowadzenie spraw związanych ze środkami ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, oraz środków ochrony osobistej.

 26. Prowadzenie spraw związanych zapewnieniem posiłków profilaktycznych i napojów.

 27. Wyposażenie i oznakowanie obiektu w instrukcje, apteczki pierwszej  pomocy oraz niezbędne znaki bezpieczeństwa.

 28. Monitorowanie wdrażania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 29. Monitorowanie wdrażania instrukcji ewakuacji Urzędu na wypadek zagrożeń.

 30. Wyposażenie budynku w instrukcje i znaki bezpieczeństwa pożarowego.

 31. Terminowe zlecanie sprawdzania podręcznego sprzętu gaśniczego.