Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stanowisko ds. obsługi organów gminy (OG)

Dane kontaktowe:
 
Imię Nazwisko Stanowisko / Dział Telefon Email Nr pokoju
Krzysztof Kuszczak Obsługa rady gminy i rejestrów ludności 94 3160151

k.kuszczak@swieszyno.pl

7
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. rejestrów ludności i obsługi organów gminy należy:

  1.   Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.

  2.   Wprowadzanie danych bezpośrednio do Rejestru Dowodów Osobistych.

  3.   Unieważnianie dowodów osobistych.

  4.   Odmawianie wydania dowodu osobistego.

  5.   Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

  6.   Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.

  7.   Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

  8.   Wykonywanie obowiązków Lokalnego Administratora Ról.

  9.   Przygotowywanie projektów: aktów stanu cywilnego, zaświadczeń i protokołów.

10. Aktualizowanie danych w rejestrze stanu cywilnego w ramach posiadanych uprawnień.

11. Przygotowanie do przeniesienia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

12. Dokonywanie w rejestrze stanu cywilnego czynności przypisanych dla urzędnika USC w zakresie posiadanych uprawnień.

13. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń oraz zamieszczanie przypisów w zakresie posiadanego upoważnień.

14. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.

15. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

16. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.

17. Wdrożenie do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

18. Opracowanie i wdrożenie do stosowania instrukcji ewakuacji urzędu na wypadek zagrożeń.

19. Wyposażenie budynku w instrukcje i znaki bezpieczeństwa pożarowego.

20. Terminowe zlecanie sprawdzania podręcznego sprzętu gaśniczego.

21. Prowadzenia rejestrów oraz nadzorowania prac jednostek OSP.

22. Zapewnienia OSP środków, pomieszczeń, wyposażenia zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

23. Przygotowania wniosków o zatrudnienie kierowców - konserwatorów bojowych wozów strażackich w jednostkach OSP.

24. Prowadzenia okresowej kontroli statutowej działalności jednostek OSP.

25. Współdziałania z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

26. Wykonywania działań zwalczających pożary i przeprowadzenie ewakuacji.

27. Prowadzenia archiwum zakładowego .

28. Wydawanie zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

29. Prowadzenie spraw organów gminy i w tym:

1)    obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń rady i komisji;

2)    przygotowywanie posiedzeń organów gminy;

3)    przygotowywanie i dostarczenie materiałów dla radnych;

4)    sporządzanie protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji;

5)    prowadzenie rejestru uchwał rady;

6)    prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego i przekazywanie ich do publikacji;

7)    przedkładanie uchwał rady organom nadzoru;

8)    przekazywanie do realizacji uchwał rady właściwym komórkom;

9)    przygotowywanie projektów planów pracy rady i jej komisji,

10) prowadzenie rejestru i sprawowanie nadzoru nad terminowym załatwianiem wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

11) realizowanie zadań dotyczących organizacji załatwiania skarg i wniosków, które wniesiono do rady gminy;

12) przygotowywanie projektów pism przewodniczącemu rady;

13) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty diet radnym i sołtysom,

14) pomoc techniczno-organizacyjna w zadaniach przewodniczącego rady.

30. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów: Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów ławników sądowych.

31. Wykonywanie zadań związanych z referendum ogólnokrajowym, lokalnym i konsultacjami społecznymi.

32. Obsługa techniczno-organizacyjna organów sołectw.

33. Organizacja i obsługa wyborów organów sołectw.

34. Prowadzenie rejestru uchwał i wniosków z zebrań wiejskich oraz monitorowanie ich realizacji.

35. Prowadzenie kalendarza korzystania z sali konferencyjnej.