Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stanowisko ds. kadr i płac (KP)

Dane kontaktowe:
 
Imię Nazwisko Stanowisko / Dział Telefon Email Nr pokoju
Anna Kulas Kadry i płace 94 3160136 a.kulas@swieszyno.pl 10
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadr i płac należy:

  1.   Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, a w szczególności:

1)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu oraz pracowników interwencyjnych i publicznych;

2)    prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem stosunku pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych;

3)    organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;

4)    prowadzenie spraw z zakresu ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;

5)    przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

6)    ewidencja czasu pracy pracowników, ewidencja nieobecności, ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych;

7)    kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych;

8)    prowadzenie naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz przygotowywanie regulaminu w tym zakresie;

  2.   Prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników.

  3.   Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania stażystów; pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i staży.

  4.   Rozliczanie wniosków dotyczących uzyskanych refundacji związanych z pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi i pracami społecznie użytecznymi.

  5.   Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów oraz staży.

  6.   Gospodarowanie funduszem płac w porozumieniu z wójtem.

  7.   Prowadzenie dokumentacji osobowej, płacowej, a w szczególności:

1)    sporządzanie list płac pracowników urzędu, osób zatrudnionych w ramach umów zleceń i umów o dzieło, diet radnych i sołtysów;

2)    terminowe rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym w tytułu zawartych przez Urząd Gminy umów o pracę i umów zlecenia;

3)    sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych do PFRON;

  8.   Sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

  9.   Sporządzanie sprawozdań dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń i zatrudnienia w urzędzie.

  10. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;