Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Referat ds. Inwestycji i Budownictwa

Dane kontaktowe:
 
Imię Nazwisko Stanowisko / Dział Telefon Email Nr pokoju
Wioletta Ryndziewicz Kierownik 94 3160153 w.ryndziewicz@swieszyno.pl 1
Agnieszka Konieczna Planowanie przestrzenne i budownictwo 94 3160148 a.konieczna@swieszyno.pl 6
Aleksandra Mendziak Planowanie przestrzenne i budownictwo 94 3160140 a.mendziak@swieszyno.pl 6
Ewa Zinowska-Suska Inwestycje i drogownictwo 94 3160139 e.suska@swieszyno.pl 1
Anna Buras   94 3160 131 a.buras@swieszyno.pl  1
 

Do zakresu działania Referatu ds. Inwestycji i Budownictwa należy:

  1.   Przygotowanie materiałów planistycznych gminy, realizacja zadań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

  2.   Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

  3.   Prowadzenie, koordynowanie i monitorowanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.

  4.   Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.

  5.   Wydawanie opinii w sprawach zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

  6.   Nadzór nad zaliczeniem dróg do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

  7.   Prowadzenie remontów i kontrola stanu technicznego, jakości utrzymania i ochrony sieci drogowej gminy.

  8.   Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

  9.   Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

 10. Oznakowanie dróg gminnych, współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 11. Wydawanie wypisów lub wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 12. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z celu publicznego.

 13. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

 14. Zarządzanie drogami gminnymi.

 15. Prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 16. Realizacja zdań z zakresu oświetlenia drogowego, tym: prowadzenie ewidencji punktów świetlnych, realizacja zadań związanych z budową nowych, modernizacją, remontami i właściwym działaniem punktów istniejących.

 17. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem realizacji i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontów w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, budownictwa sportowo -rekreacyjnego, budownictwa komunalnego, budownictwa drogowego i utrzymania dróg.

 18. Przeprowadzanie analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i jej efektów.

 19. Przygotowanie i składanie wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń wykonania robót w starostwie oraz monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych.

 20. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii.

 21. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.

 22. Prowadzenie, koordynowanie i monitorowanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.

 23. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z realizacją przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla wszystkich obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.