Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Referat ds. Inwestycji i Budownictwa

DANE KONTAKTOWE

 

Wioletta RyndziewiczKierownik943160153w.ryndziewicz@swieszyno.pl1
Ewa Zinowska-SuskaInwestycje943160139e.suska@swieszyno.pl1
Anna MichalczykDrogownictwo i oświetlenie943160131a.michalczyk@swieszyno.pl1
Aleksandra Mendziak Planowanie przestrzenne i budownictwo943160140a.mendziak@swieszyno.pl6
Agnieszka Konieczna Planowanie przestrzenne i budownictwo943160148a.konieczna@swieszyno.pl6

Do zakresu działania Referatu ds. Inwestycji i Budownictwa należy:

 1.  Przygotowanie materiałów planistycznych gminy, realizacja zadań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
 2.  Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3.  Prowadzenie, koordynowanie i monitorowanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.
 4.  Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.
 5.  Wydawanie opinii w sprawach zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.
 6.  Nadzór nad zaliczeniem dróg do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7.  Prowadzenie remontów i kontrola stanu technicznego, jakości utrzymania i ochrony sieci drogowej gminy.
 8.  Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 9.  Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
 10. Oznakowanie dróg gminnych, współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 11. Wydawanie wypisów lub wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 12. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z celu publicznego.
 13. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 14. Zarządzanie drogami gminnymi.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 16. Realizacja zdań z zakresu oświetlenia drogowego, tym: prowadzenie ewidencji punktów świetlnych, realizacja zadań związanych z budową nowych, modernizacją, remontami i właściwym działaniem punktów istniejących.
 17. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem realizacji i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontów w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, budownictwa sportowo -rekreacyjnego, budownictwa komunalnego, budownictwa drogowego i utrzymania dróg.
 18. Przeprowadzanie analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i jej efektów.
 19. Przygotowanie i składanie wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń wykonania robót w starostwie oraz monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych.
 20. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii.
 21. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.
 22. Prowadzenie, koordynowanie i monitorowanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.
 23. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z realizacją przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla wszystkich obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.