Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Miłosza, Pawła i Tatiany
wtorek, 25 styczeń 2022

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Gospodarka odpadami komunalnymi - pytania i odpowiedzi

Wykonawcą zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z terenu naszej gminy,
jest PGK sp. z o.o. Koszalin.

Pytania i odpowiedzi:

Gospodarowanie odpadania - Pytania i odpowiedzi:Kto składa deklarację śmieciową?

Deklaracje muszą wypełnić i złożyć w urzędzie gminy właściciele nieruchomości za¬mieszkanych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, gdzie wybrano zarząd - zbiorczą deklarację składa zarząd wspólnoty, w przypadku spółdzielni - zarząd spółdzielni, a nie poszczególni mieszkańcy.

Skąd można wziąć wzór deklaracji i gdzie trzeba ją złożyć?

Odpowiednie formularze można pobrać w Urzędzie Gminy Świeszyno, a także ze strony internetowej Gminy Świeszyno. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy. Deklarację można złożyć także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Co jeśli termin składania deklaracji już minął, a ktoś jej jeszcze nie złożył?

W takiej sytuacji należy spodziewać się otrzymania decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonej na podstawie uzasadnionych szacunków, w tym średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Jednak gminie zależy na tym, żeby jak najwięcej osób złożyło deklarację, więc dla „spóźnialskich" dajemy szansę złożenia deklaracji do 15 lipca.

Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające w danym gospodarstwie?

Trzeba wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

Jeden z moich domów stoi pusty, odziedziczyłem go po dziadkach. Czy w stosunku do niego również muszę składać deklarację?

Tak. W takim przypadku należy złożyć deklarację zerową, czyli podać, że stawka miesięczna za wywóz śmieci wynosi  0,00 zł. Właściciel zaś winien przedłożyć dokument potwierdzający, iż wraz z osobami pozostającymi w jego gospodarstwie domowym zamieszkuje inną nieruchomość i tam wnosi opłaty.

Kto będzie odbierać odpady z mojej firmy?

W takiej sytuacji odbiór odpadów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Tak jak ma to miejsce obecnie, właściciel jest zobligowany do zawarcia umowy bezpośrednio z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych - tzn. obowiązują stare zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa startuje w wakacje. Czy jeśli wyjeżdżam na kilka tygodni, muszę płacić za wywóz śmieci za cały miesiąc? A co jeśli , na kilka tygodni przyjeżdża do nas rodzina w odwiedziny?

Gmina ustaliła opłatę od liczby mieszkańców, niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na trzy tygodnie, czy na trzy dni - płacimy opłatę miesięczną. Nie zostanie zaś określona wyższa stawka w sytuacji, gdy nawet kilka osób przyjedzie do nas z wizytą. Ustawa mówi bowiem o rozliczeniach miesięcznych i liczbie osób zamieszkałych na stałe. Jeśli nastąpi jakaś radykalna zmiana – urodzi się dziecko lub ktoś wyjedzie na dłuższy czas na studia albo do pracy czy zamieszka u nas dodatkowa osoba na stałe - należy to zgłosić w gminie w ciągu 14 dni i na nowo wyliczyć wysokość opłaty.

Czy i jak mam wnosić opłatę za działkę rekreacyjną wykorzystywaną przede wszystkim w sezonie letnim? 

Ostatnio na stronie Ministerstwa Środowiska pojawiło się wyjaśnienie w tej kwestii. Resort wskazuje, że obowiązek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może powstać nawet, jeżeli ktoś zamieszkuje w danej nieruchomości tylko w jednym miesiącu w roku kalendarzowym, a w innych miesiącach zamieszkuje w innej nieruchomości. Ministerstwo zaznacza, że sporadyczne czy okazjonalne przebywanie w danej nieruchomości nie jest i nie może być uznane za zamieszkanie w powyżej wskazanym znaczeniu. Za zamieszkiwanie nie może, więc być uznane przebywanie danej osoby tylko sporadycznie na danej nieruchomości, np. w związku z wyjazdem weekendowym w celach rekreacyjnych, pobytem w hotelu itp. Oznacza to, że w przypadku posiadanej działki rekreacyjnej w zależności od sposobu użytkowania należy ją traktować albo jako nieruchomość zamieszkaną sezonowo, albo jako nieruchomość niezamieszkałą.

Co z pracowniczymi ogrodami działkowymi? Część działkowiczów ma ogródki w innych miejscowościach, niż sami mieszkają.

Działki nie są miejscami stałego zamieszkania, więc są traktowane jako nieruchomości niezamieszkane. Zarządzający działkami powinien zawrzeć umowę z firmą znajdującą się w rejestrze gminnym, która odbierze odpady. Zarząd ogródków będzie się rozliczał za wywóz pojemników. Nie powinien zaś robić tego każdy działkowicz osobno.

Wyjeżdżam we wrześniu na dłuższy czas. Czy muszę złożyć teraz deklarację?

Tak. Przed wyjazdem jednak należy złożyć deklarację ponownie i podać, że dom będzie przez rok niezamieszkany. Za ten okres nie trzeba będzie uiszczać opłaty.

Do jakich koszy, worków wyrzucać poszczególne odpady?

Wskazówki w tej sprawie podaje Ministerstwo Środowiska. Według resortu należy kierować się zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858) . Zostało ono wydane do ustawy o opakowaniach, a nie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Gmina nie musi, więc z niego skorzystać i może ustalić inne kolory pojemników i worków. Może także wprowadzić swoje własne sposoby segregowania śmieci.
W naszej gminie do worków i pojemników niebieskich wrzucamy papier i tekturę, do żółtych tworzywa sztuczne, puszki metalowe i opakowania wielomateriałowe, do białych szkło, do czarnych pozostałe po segregacji, do brązowych biodegradowalne-zielone, gdy nie kompostujemy.

Czy do zmieszanych śmieci mogę wrzucić brudny plastik lub brudne szkło?

Zakazu nie ma ani w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ani w informacjach na stronie resortu środowiska. Samorządom chodzi zazwyczaj o to, żeby te segregowane odpady były czyste lub w miarę czyste oraz o to by osiągnąć wymagany stopień odzysku i recyklingu.

Wspólnota mieszkaniowa zdecydowała, że od lipca będziemy w bloku segregowali śmieci. Czy muszę się tej decyzji podporządkować?

Tak. Spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe musiały podjąć jedną decyzję dla całego bloku: segregujemy śmieci czy też nie. Nie istnieje możliwość, by część budynku zdawała firmom odpady zmieszane, a część zebrane w sposób selektywny. Jeśli więc w danej spółdzielni zdecydowano o segregowaniu, muszą się temu podporządkować wszyscy. Nawet ci, którzy się z tym nie zgadzają. Muszą oni pamiętać, że jeżeli zdecydują się postępować wbrew ustaleniom, negatywne konsekwencje mogą ponieść wszyscy mieszkańcy. Jeśli wybrana przez gminę firma śmieciarska dopatrzy się, że mimo wcześniejszych deklaracji część mieszkańców danego bloku nie segreguje odpadów, będzie musiała poinformować o tym gminę, która nałoży na całą spółdzielnię wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami.

Czy do worka z plastikiem można wyrzucać tylko kubki po jogurtach i przezroczyste butelki?

Plastiki to inaczej tworzywa sztuczne i wszystkie tego rodzaju resztki powinny być wrzucane do jednego pojemnika lub worka, także nakrętki czy pojemniki po kosmetykach lub niektórych farbach (np. emulsyjnych). Tu także wyrzucimy wszelkie folie, także sprawiające wrażenie papieru, celofan oraz, jak wyjaśnił nam resort środowiska, opako¬wania wielomateriałowe, czyli kartoniki po mleku czy sokach owocowych, niezależnie od tego, z ilu warstw się składają i czy plastik w nich przeważa. Tu także można wyrzucić stare elastyczne rajstopy czy np. stylonowe firanki. Jednak nie wolno tu wkładać np. plastikowej elektrycznej lampki nocnej, bo jej miejsce jest w elektrośmieciach. Ważne, żeby plastikowe butelki i pojemniki zgniatać, a wieczka czy nakrętki wrzucać osobno, w ten sposób śmieci zajmą mniej miejsca. Do pojemników i worków na plastiki wrzucamy także puszki po konserwach i napojach.

Czy stare ubrania będą odbierane z domów w osobnych workach?

Nie. Stare ubrania powinny trafiać przede wszystkim do pojemników na używaną odzież, które będą wystawione przez zainteresowane podmioty. W wypadku ich braku mogą być składane do pojemników na odpady. Rajstopy, akrylowe czy poliestrowe bluzki należy wyrzucić do pla-stików, a bawełniane i jedwabne koszule czy wełniane swetry - do ogólnego pojemnika. W ogólnym powinny się też znaleźć ubrania
z mieszanek włókna naturalnego i sztucznego.

Gdzie wyrzucać stare lekarstwa, zużyte opatrunki czy pampersy?

Pampersy możemy wyrzucić, do pojemnika ogólnego. Stare lekarstwa powinny trafić do apteki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Dbam o przydomowy ogród i mam opakowania po środkach ochrony roślin, a także worki i pudełka po nawozach. Czy mogę wyrzucić je do ogólnych śmieci?

Nie powinno się tego robić. Takie opakowanie powinno się oddawać do sklepu, w którym preparat został kupiony, ale nie wszystkie chcą przyjmować takie zwroty. Wyjściem jest przekazywanie tego typu odpadów do PSZOK utworzonego przez gminę. Będą one na ogół przyjmowały problemowe odpady od mieszkańców nieodpłatnie, ale trzeba będzie je tam dowieźć.

Czy będę musiała myć kubki po jogurtach i butelki po sokach?

Pod względem ekonomicznym (zużycie wody, także ciepłej i czasu) nie ma to sensu. Formalnego wymogu mycia też nie ma. Jeżeli gromadzenie niemytych, selektywnie zbieranych odpadów nie przeszkadza rodzinie ze względów higienicznych czy zapachowych, firmy wywożące śmieci nie powinny tego żądać. Takie odpady, gdy trafią do sortowni, i tak są czyszczone. Mycie każdego pudełka czy torebki znacząco zwiększa zużycie wody, a ścieki to równie ważny problem jak odpady. Tyle teoria. Praktyka w wielu miastach jest inna, zwłaszcza, że zakazu mycia też nie ma. W wielu gminach z Warszawą i Poznaniem na czele ogłoszono, że wymagane będą czyste odpady plastikowe i szklane, co stawia pod znakiem zapytania sens selektywnej zbiórki. Po paru miesiącach każdy z właścicieli sprawdzi, czy rzeczywiście oszczędza na selektywnej zbiórce, i ewentualnie zadeklaruje nieselektywną.

Czy plastikowy pojemnik z resztką zaschłej farby muszę odwieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Niekoniecznie. Jeśli jest to np. farba emulsyjna, to opakowanie po tej farbie nie będzie odpadem niebezpiecznym i można ją wrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne lub ogólnego, jeśli pozostało w nim dużo zaschniętej farby. Jeśli jednak jest to puszka z resztką farby olejnej - należy rzeczywiście oddać ją do PSZOK.

Co zrobić z takimi odpadami jak baterie czy zużyty sprzęt elektryczny?

Stary odkurzacz, lodówka, kuchenka, te¬lewizor, suszarka do włosów, elektryczny mikser czy klawiatura od komputera, komputer nie są odpadami komunalnymi, mimo że są powszechnie używane przez mieszkańców. Postępować z nimi należy zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To znaczy, że możemy oddać je w ilości 1 za 1 do sklepu przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju (lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor) albo odpłatnie przekazać do miejsca zbierania takiego sprzętu. W Gminie Świeszyno takie sprzęty będzie nieodpłatnie przyjmowała firma odbierająca odpady w terminach zgodnie z harmonogramem. W każdym terminie natomiast sprzęt taki będzie można dostarczyć do gminnego PSZOK. Jednak koszty transportu ponosi właściciel sprzętu. Analogiczne zasady dotyczą zużytych świetlówek (jarzeniówek). Zużytych baterii także nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, nawet zmieszanymi - wynika to z przepisów o bateriach i akumulatorach. Powinny być zbierane odrębnie. Można je oddać do sklepu prowadzącego sprzedaż baterii lub do PSZOK. Zbiórki prowadzą też bardzo często szkoły, instytucje czy zakłady pracy.

Przeprowadziłem w domu remont. Co mam zrobić ze starą kanapą i z gruzem z wyburzonej ściany?

Odpady wielkogabarytowe (kanapy, regały, stoły, szafki) odbierze nieodpłatnie firma w terminach wyznaczonych w harmonogramie. Odpady z remontów (potłuczona glazura, urządzenia sanitarne, gruz, cegły) trzeba wywozić na swój koszt, w sposób uzgodniony z firmą odbierającą odpady.

Czy dostanę pojemniki na śmieci od gminy?

Niekoniecznie. Co do zasady to właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci. W naszej gminie to wykonawca zadania winien uzgodnić z właścicielem nieruchomości sposób gromadzenia odpadów i w razie potrzeby wyposażyć nieruchomość w pojemniki.

Czy w spółdzielniach i we wspólnotach będziemy mieli do czynienia ze zbiorową odpowiedzialnością lub donosicielstwem, bo jeśli jeden nie posegreguje, to wszyscy zapłacą.

Trzeba się liczyć nie tylko z donoszeniem przez sąsiadów, lecz także wzmożoną czujnością zarządu wspólnoty lub spółdzielni. Oczywiście w budynkach wielorodzinnych mamy do czynienia z pewnym rodzajem odpowiedzialności zbiorowej. Podobnie jak w sytuacji gdy zepsuje się winda i trzeba wyłożyć pieniądze na jej naprawę ze wspólnego funduszu prze-znaczonego na ten cel. Albo, gdy trzeba wspólnie finansować palące się światło na klatce schodowej. Jednak samorządy zazwyczaj dopuszczają to, że w segregowanych śmieciach może się znaleźć część zmieszanych. Jedna czy dwie osoby niewywiązujące się z obowiązku segregacji nie powinny, więc zniweczyć wysiłków większości mieszkańców.

Na co zostaną przeznaczone opłaty, które trafią do gmin?

Pieniądze zebrane z opłat śmieciowych mogą zostać przeznaczone wyłącznie na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługę administracyjną tego systemu. Opłatę wylicza sam właściciel nieruchomości wypełniający deklarację. Jej wysokość zależy od metodologii naliczania wybranej przez gminę. Informacja o tym znajduje się we wzorze deklaracji. W przypadku metody naliczania od liczby osób w gospodarstwie domowym stawkę opłaty należy pomnożyć przez faktyczną liczbę osób zamieszkujących.

Czy segregować śmieci?

Co do zasady – tak. Jednym z celów zmiany przepisów śmieciowych jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Śmieci właściwie przetworzone mogą się okazać cennym surowcem Biorąc pod uwagę zarówno kwestie ekonomiczne, jak i ochronę środowiska - należy je ponownie wykorzystywać. Poza tym mamy w tym zakresie zobowiązania wobec Unii Europejskiej, np. do końca 2020 r. nasz kraj musi osiągnąć poziom 50 proc. Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Co to znaczy segregować śmieci?

Oznacza to odrębne zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów - zgodnie z zasadami, jakie określi gmina. Zazwyczaj będzie to podział na papier, plastik, szkło białe i szkło kolorowe, niekiedy odrębnie będą zbierane metale. Poszczególne rodzaje śmieci należy wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

Co się stanie ze śmieciami od nas odebranymi?

Cenne surowce zostaną odzyskane i ponownie wykorzystane w zakładach przemysłowych. Śmieci, które nie nadają się do odzyskania, mogą być spalane, a odzyskana energia wykorzystana np. do ogrzewania wody i mieszkań. Z kolei niebezpieczne substancje zostaną unieszkodliwione w przeznaczonych do tego miejscach. Dzięki temu w nowym systemie zmniejszy się ilość odpadów na składowiskach i jest szansa, że znacznie mniej śmieci trafi do lasów.

Muszę wyposażyć moją firmę w pojemniki na odpady. Jakie to mają być pojemniki?

Sprawa ta została uregulowana w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świeszyno. Gmina określa m.in. minimalne pojemności pojemników czy częstotliwość wywozu śmieci zmieszanych i posegregowanych. Aby nie przepłacać, można spróbować umówić się z firmą odbierającą odpady w sprawie rzadszego wywozu określonego rodzaju śmieci niż to, co określono w regulaminie. Dzięki temu śmieci będą rzadziej odbierane, a przez to miesięczne opłaty będą niższe.

Wypełniłem i dostarczyłem do urzędu gminy deklarację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak często będę musiał ją regulować i czy dostanę na tę okoliczność specjalne wezwanie od gminy?

Mieszkańcy otrzymają odpowiednią informację o wysokości i terminie wnoszenia opłat. Jednak Gmina nie ma obowiązku przypominać nam o konieczności uregulowania opłaty, podobnie jak jest dziś z PIT. Trzeba, więc samemu zadbać o to, by we wska¬zanym okresie pieniądze trafiły do gminy. O ewentualnych zmianach mieszkańcy będą informowani odrębnie.

Czy śmieciarze mają prawo grzebać w naszych workach?

Od momentu, gdy firma śmieciowa odbierze worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością, ich wła¬ścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód, by firma, z którą gmina podpisała umowę, sprawdziła ich zawartość. Zresztą tylko sprawdzając zawartość worków czy pojemników, gmina (za pośrednictwem firmy) może wytknąć nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nie tylko nauczymy się prawidłowych nawyków, lecz tak zdoła się wyłapać tych, którzy nie stosują się do zasad selektywnej zbiórki.

 

Informację zredagowano w oparciu o tekst artykułu Gazety Prawnej z dnia 20 czerwca 2013 r. nr 118 (3508).

 

 


Pytania i odpowiedzi: