Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Bogusława, Gracjana i Laury
poniedziałek, 18 Grudzień 2017

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dofinansowanie młodocianych

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Dnia 01 września 2012 r. weszły w życie zmiany w systemie kształcenia zawodowego wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).

Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również
w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia - art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z ze zm.). Od  dnia 01.09.2012 r. obowiązuje nowa regulacja dodana w art. 70 b ust. 11 wymienionej ustawy, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) .

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest  ze środków Funduszu Pracy. Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1) w przypadku nauki zawodu - 8.081,00 przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,

3) dofinansowanie kosztów kształcenia ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, ponieważ uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia 24 miesięcznym wynosi 4 587,00 zł. zł.

 

Dofinansowanie, w drodze decyzji, przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek (zał. 2 ) pracodawcy złożony
w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

1. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

3. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

4. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

5.  dokumentu potwierdzającego skrócenie okresu szkolenia lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę (w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji),

6. dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

7. umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć
w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

oraz w związku z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty i na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) z każdym wnioskiem przedłożyć należy:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – oświadczenie 1 i 2

2) formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) zawierający informacje dotyczące
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mini mis – zał. 3

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U
z 2013 r.  poz. 330 ze zm.). Sprawozdania finansowe składają tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane na podstawie ustawy o rachunkowości.

 

Załącznik 1 -  Z G Ł O S Z E N I E  zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

Załącznik 2 -  WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

Załącznik 3 -  FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

(Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z2014r. poz. 1543 zmieniające rozporządzenie z dnia 29 marca 2010r.)

Oświadczenie 1 - OŚWIADCZENIE o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie 2 - OŚWIADCZENIE o nieotrzymaniu pomocy de minimis