Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Grzegorza, Aleksandra i Jerzego
wtorek, 24 kwiecień 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

XXXVII sesja Rady Gminy Świeszyno

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 27 kwietnia  2017 r. w Multimedialnym Centrum Kultury  e-Eureka BP w Świeszynie o godz. 1000      

1.   Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady o godz. 1000.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z  XXXV i XXXVI  sesji Rady Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego o pracach Rady w okresie między sesjami.

6.   Sprawozdanie Wójta z działania w okresie między sesjami.

7.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXV i XXXVI  sesji.

8.   Informacja Skarbnika Gminy o realizacji budżetu (informacja zostanie przekazana na sesji) .

9.   Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy.

10.  Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie – Straż Gminna.

11.  Wystąpienia obywatelskie.

12.  Przyjęcie sprawozdań:
- jednostek organizacyjnych z wykonania budżetu za 2016 r.
- z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi oraz wykorzystania dotacji przez organizacje w 2016 r.

13.  Przygotowanie do sezonu letniego, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

14.  Ocena stanu dróg gminnych po sezonie zimowym.

15.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1)  Nr XXXVII/200/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017;            
2)  Nr XXXVII/201/17 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej   Gminy Świeszyno na lata 2017-2023;
3)  Nr XXXVII/202/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów  osobowych i zakresów działania stałych komisji Rady Gminy;
4)  Nr XXXVII/203/17zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa  podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

16.   Zapytania i interpelacje  radnych i sołtysów.

17.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje  radnych i sołtysów.                                                       

18.   Wnioski i oświadczenia radnych.

19.   Sprawy organizacyjne.

20.   Zamknięcie obrad.