Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Jolanty, Dawida i Witolda
wtorek, 15 czerwiec 2021

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

XXXIV sesja Rady Gminy Świeszyno

Przedstawiamy porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 10:00 prowadzonej w trybie zdalnym 

 Otwarcie obrad sesji.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
 7. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z XXXII sesji Rady Gminy.
 8. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
 9.  Podsumowanie zadań inwestycyjnych w br.
 10. Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021.
 11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
 12.  Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
 13.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XXXIV/172/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

  1. Uchwała Nr XXXIV/173/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020 - 2028;

  1. Uchwała Nr XXXIV/174/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020;

  1. Uchwała Nr XXXIV/175/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków;

  1. Uchwała Nr XXXIV/176/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzym;

  1. Uchwała Nr XXXIV/177/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentu wsi Mierzym;

  1. Uchwała Nr XXXIV/178/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020 w sprawie petycji dotyczącej budowy wieży telefonii komórkowej na działce
   nr 62 obr. Niekłonice

  1. Uchwała Nr XXXIV/179/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020 w sprawie programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;

  2. Uchwała Nr XXXIV/180/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

  1.  Uchwała Nr XXXIV/181/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021-2030.

 1. Zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Zamknięcie obrad.