Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
poniedziałek, 09 Grudzień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Rewitalizacja Gminy Świeszyno

Gmina Świeszyno uzyskała dofinansowanie na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który współfinansowany zostanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wniosek Gminy uzyskał aż 88,5 pkt i zajął bardzo wysokie, dziewiąte miejsce na liście rankingowej. Zgodnie ze sporządzonym budżetem projektu, całkowity koszt zadania wyniesie 46 750,00 zł, w tym niemal 90% (42 050,00 zł) stanowić będzie dofinansowanie.

Rewitalizacja jest procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, prowadzących do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022 będzie dokumentem strategicznym, określającym wizję rozwoju Gminy i związanych z nim planów rewitalizacyjnych. Obszarem rewitalizacji objęte zostaną miejscowości o znacznych problemach społeczno-gospodarczych w stosunku do sytuacji w całej gminie.

Prace nad przygotowaniem Programu rewitalizacji ruszą w styczniu 2017r. Powołany zostanie Zespół ds. rewitalizacji, w którego skład wchodzić będą pracownicy UG, GOPS i instytucji pozarządowych działających na terenie gminy. Przewiduje się także różnego rodzaju działania aktywizujące mieszkańców do włączenia się w proces opracowania i wdrażania Programu, chociażby warsztaty, spacery studyjne czy ankiety.

Mając sporządzony Lokalny Program Rewitalizacji, Gmina Świeszyno będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie chociażby z RPO WZ 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy środków PROW, na inwestycje i działania w nim ujęte.

Już teraz zachęcamy mieszkańców aby aktywnie włączyli się do prac przy tworzeniu Programu Rewitalizacji.