Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Jarosława i Marka
czwartek, 25 kwiecień 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

LI sesja Rady Gminy Świeszyno

Przedstawiamy porządek obrad LI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 28 czerwca  2018 r. w Multimedialnym Centrum Kultury  e-Eureka BP w Świeszynie o godz. 1000      

 

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady o godz. 1000.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z   L  sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach Rady w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta z działania w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na  L  sesji.
 8. Informacja Skarbnika Gminy o realizacji budżetu.
 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy.
 10. Wystąpienia obywatelskie.
 11. Informacja Wójta  z  udzielonych ulg z tytułu należności i opłat.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.:
 1.  wykonanie planu finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury  MCK e-Eureka- Biblioteka Publiczna w Świeszynie;
 2. informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.;
 3. sprawozdanie finansowe za rok 2017.

    12.1  Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy  Świeszyno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świeszyno  za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia;

    12.2 Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;

    12.3 Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno w sprawie udzielenia absolutorium;

    12.4 Podjęcie uchwał:

  1.  Nr LI/286/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za rok 2017;
  2. Nr LI/287/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świeszyno z tytułu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2017 rok.

    13. Rozpatrzenie projektów uchwał  i podjęcie uchwał:

 1. Nr LI/288/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018;
 2. Nr LI/289/18 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023;
 3. Nr LI/290/18 w sprawie ustalenia środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu;
 4. Nr LI/291/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Nr LI/292/18 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 6. Nr LI/293/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Wiśniowa w Niekłonicach;
 7. Nr LI/294/18  w sprawie nadania nazwy ulicy Morelowa w Niekłonicach;
 8. Nr LI/295/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w Giezkowie;
 9. Nr LI/296/18  w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym;
 10. Nr LI/297/18 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych nas terenie Gminy Świeszyno;
 11. Nr LI/298/18 zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
 12. Nr LI/299/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świeszyno.

    14. Zapytania i interpelacje  radnych i sołtysów.

    15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.                                                     

    16.  Wnioski i oświadczenia radnych.

    17.  Sprawy organizacyjne.

    18. Zamknięcie obrad.