Ułatwienia dostępu

Aktualności

Festyn Rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, prowadzących do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022 jest dokumentem strategicznym, określającym wizję rozwoju Gminy i związanych z nim planów rewitalizacyjnych. Jest to dokument kluczowy z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy. Jednocześnie jest nowoczesnym narzędziem integrującym oraz naprawczym zdegradowanych przestrzeni gminy, które obejmują pięć głównych dziedzin: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Obszarem rewitalizacji objęte zostały miejscowości o znacznych problemach społeczno-gospodarczych w stosunku do sytuacji w całej gminie (Świeszyno Dunowo, Niedalino, Zegrze Pomorskie, Jarzyce i Bardzlino). Określony obszar rewitalizacji jest wynikiem głębokiej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, popartej wynikiem badań ankietowych i konsultacji społecznych. Nad tworzeniem Programu Rewitalizacji czuwał powołany przez Wójta Gminy Świeszyno Zespół do spraw Rewitalizacji, składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz przedstawicieli różnych dziedzin społecznych. Celem Zespołu było zapewnienie współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu.

 Skład Zespołu:

1)    Irena Czenko – przewodniczący Zespołu,

2)    Marek Brzostko – koordynator projektu – zastępca przewodniczącego Zespołu,

3)    Kamila Kołodziej – sekretarz projektu,

4)    Jan Szostak – obsługa informatyczna projektu,

5)    Ewa Jańczak – członek Zespołu,

6)    Mirosław Szymanowski – członek Zespołu,

7)    Wioletta Ryndziewicz – członek Zespołu,

8)    Helena Zochniak – członek Zespołu,

9)    Wioleta Serwa – członek Zespołu,

10)  Mateusz Strojek – członek Zespołu,

11)  Krystyna Cichosz – członek Zespołu,

12)  Henryk Sobczyk – członek Zespołu,

13) Henryk Łądkowski – członek Zespołu,

14) Grażyna Sokołów – członek Zespołu

 Mając sporządzony Lokalny Program Rewitalizacji, Gmina Świeszyno będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie chociażby z RPO WZ 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy środków PROW, na inwestycje i działania w nim ujęte. LPR sporządzony został w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, na którego realizację Gmina Świeszyno pozyskała środki w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 46 750,00 zł, przy dofinansowaniu 42 050,00 zł.

Jednym z działań projektu była organizacja festynu dla mieszkańców naszej gminy. W sobotę 23 września na terenie Szkoły Podstawowej w Świeszynie, odbył się Festyn Rewitalizacji. Organizatorem był Urząd Gminy Świeszyno przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Świeszynie, Sołectwem Świeszyno oraz Harcerzami ZHR z Koszalińskiego Szczepu „Sztorm”. Prowadzącym był oczywiście, nieodzowny na takich imprezach Pan Henryk Łądkowski.

Podczas festynu, każde dziecko otrzymało kartę młodego zdobywcy, na której zbierało pieczątki za uczestnictwo w różnych konkursach. Można było wybierać pomiędzy zabawami ekologicznymi, sportowymi, segregacji odpadów oraz sprawdzić swoją wiedzę. Na zakończenie spośród wszystkich kart zostały rozlosowane nagrody. Za udział w konkurencjach sportowych wręczono dyplomy i medale. Wszystkie nagrody wręczyła Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak. Oprócz konkursów na uczestników czekały: dmuchana zjeżdżalnia, stoisko z zabawkami, stoisko Avon, wata cukrowa i popcorn, domowe ciasta oraz kiełbaski z grilla. Można było podziwiać wozy strażackie w tym najnowszy nabytek OSP Niedalino. Druhowie i druhny z OSP udostępnili swoje pojazdy do zwiedzania oraz zorganizowali zabawy dla dzieci. Klub biegowy Jantar Świeszyno prowadził gry i zabawy sportowe. Czas festynu upłynął szybko w cudownej atmosferze.

Szczególne podziękowania dla Pani Joanny Remplewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świeszynie, Pani Danucie Polechońskiej Sołtys Świeszyna, Harcerzom ZHR z Koszalińskiego Szczepu „Sztorm”, Pani Małgorzacie Korus Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim, Pani Iwonie Moszyńskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dunowie, Klubowi Biegowemu Jantar Świeszyno, Druhom OSP Świeszyno, Druhom OPS Niedalino, Pani Jolancie Górczyńskiej Sołtys Niekłonic, Pani Ewie Mikszy Sołtys Niedalina oraz nauczycielom szkół naszej gminy.

Więcej zdjęć z festynu mozna zobaczyć w naszej galerii >>>kliknij tutaj<<<

Ostatnio dodane

Back to top button